lt | en
Ieškoti
projekto tipas sektorius užsakovas paieškos žodis
Dembavos bendruomenės iniciatyvų skatinimo studija (2012)
Studija parengta, organizacijai „Dembavos bendruomenė“ įgyvendinant projektą „Dembavos bendruomenės jaunimo ir gyventojų iniciatyvų skatinimas“, finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės “Techninė pagalba” veiklos sritį “Nacionalinis kaimo tinklas”. ETC paruošė užsakovui du klausimynus, skirtus bendruomenės poreikiams ištirti, atliko apklausos rezultatų analizę ir parengė išvadas bei rekomendacijas.
Projektas „Aukštųjų technologijų sektoriaus įmonių darbuotojų profesinis kvalifikacijos kėlimas - II etapas“ (2012)
Projektas skirtas didinti lazerinių technologijų įmonių darbuotojų profesinius gebėjimus. ETC konsultavo užsakovą projekto planavimo klausimais, parengė paraišką ir susijusius dokumentus Europos socialinio fondo agentūrai dėl finansinės paramos projekto įgyvendinimui gavimo.
Projektas „UAB „Klasmann-Deilmann Šilutė“ trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas“ (2012-2013)
Projektu siekiama plėsti UAB „Klasmann-Deilmann Šilutė“ veiklą, susijusią su biomasės gamyba. ETC konsultavo užsakovą šio projekto planavimo klausimais, parengė paraišką ir susijusius dokumentus Nacionalinei mokėjimo agentūrai dėl finansinės paramos gavimo. Projekto įgyvendinimui skirta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ trečiąją veiklos sritį.
Projektas „Vilniaus dailės akademijos pastato, esančio Malūnų g. 5 Vilniuje, modernizavimas“ (2012-2014)
Projektas skirtas energijos vartojimo efektyvumo didinimui. Užsakovas – Vilniaus dailės akademija. Bendra projekto vertė – 3,2 mln. Lt. ETC suteikė konsultacijas šio projekto planavimo klausimais ir parengė paraišką Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui dėl finansinės paramos gavimo. Projekto įgyvendinimui skirta parama pagal Klimato kaitos specialiosios programos priemonę “Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos vartojimo sąnaudas”. ETC administravo projektui skirtą paramą.
Projektas „Menų spaustuvės kūrybinių verslų inkubatoriaus infrastruktūros plėtra: baigiamasis etapas“ (2011)
Projekto iniciatorius- viešoji įstaiga „Menų spaustuvė“, šiuolaikinių scenos menų centras, pirmasis Lietuvoje įsteigtas ir sėkmingai veikiantis kultūrinių ir kūrybinių verslų (menų) inkubatorius. Projekto tikslas – išplėsti menų inkubatoriaus infrastruktūrą. Projekto vertė – 4,1 mln. Lt. ETC konsultavo projekto užsakovą šio projekto planavimo klausimais, parengė investicinį projektą.
Projektas „Optoelektroninių komponentų tyrimų ir technologijų adaptavimo ir inkubavimo centro infrastruktūros sukūrimas“ (2011)
Projektas skirtas išplėsti VšĮ "Fizikos instituto mokslo ir technologijų parko" infrastruktūrą, kuri reikalinga teikiant viešąsias paslaugas aukštųjų technologijų įmonėms. Bendra projekto vertė – 5,2 mln. Lt. ETC konsultavo šio projekto planavimo klausimais, teikė pagalbą formuluojant Optoelektroninių komponentų tyrimų ir technologijų adaptavimo ir inkubavimo centro veiklos koncepciją, parengė investicinį projektą ir paraišką ES paramai gauti. Projekto įgyvendinimui suteikta ES parama pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo VP2-1.4-ŪM-04-V priemonę „Inogeb LT-2“.
Projektas „Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio tarptautinio konkurencingumo stiprinimas“ (2011-2014)
Projektą įgyvendino VšĮ "Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas" kartu su 10 partnerių. Projekto rėmuose buvo vykdoma lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio rinkodaros veikla, rengiami klasterio plėtrai skirti užsienio rinkų tyrimai, organizuoti praktiniai mokymai klasterio narių darbuotojams. Bendra projekto vertė – 1,7 mln. Lt. Projekto įgyvendinimui skirta ES parama pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę „Inoklaster LT“. ETC konsultavo projekto užsakovą ir jo partnerius šio projekto planavimo klausimais, parengė paraišką ES paramai gauti ir vykdė projektui skirtos ES paramos administravimą.
Projektas „Žinių ir inovacijų perdavimo plėtra bei tyrėjų kompetencijų didinimas kūrybinių industrijų ir dizaino srityje“ (2011-2014)
Projektu Vilniaus dailės akademija kartu su trimis partneriais siekė paskatinti dizaino ir kitų kūrybinių industrijų sričių tyrėjus kelti savo kvalifikaciją, dalyvaujant bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų mokymuose, tarptautinėse konferencijose ir parodose, taip pat stažuotėse užsienyje. Bendra projekto vertė 1,3 mln. Lt. ETC konsultavo projekto užsakovą ir partnerius šio projekto planavimo klausimais ir parengė paraišką ES paramai gauti. Projekto įgyvendinimui suteikta ES parama pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“. ETC administravo projektui skirtos ES paramą.
Projektas „Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio mokymo ir tyrimų centro infrastruktūros sukūrimas“ (2011-2015)
Projektą įgyvendino VšĮ "Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas" kartu su partneriais - 10 lazerinių ir inžinerinių technologijų sektoriaus organizacijų. Projekto tikslas – sukurti klasteriui reikalingą mokymo ir tyrimų infrastruktūrą. Bendra projekto vertė – 8,78 mln. Lt. Projektui skirta parama pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo VP2-1.4-ŪM-02-K priemonę „Inoklaster LT+“. ETC teikė su šio projekto planavimu susijusias konsultacijas, o vėliau vykdė projektui skirtos ES paramos administravimą.
Projektas „Kaimo turizmo sodybos rekonstrukcija ir kepyklėlės statyba“ (2011-2013)
Projekto tikslas - didinti Marcinkonių kaime (Varėnos raj.) įsikūrusios sodybos patrauklumą kaimo turizmo paslaugų teikimui ir sudaryti sąlygas sertifikuotų amatų plėtrai. Bendra projekto vertė – 184,3 tūkst. Lt. ETC konsultavo užsakovą šio projekto planavimo klausimais (nustatant įgyvendinimo etapus, rengiant finansines prognozes, įvertinant investicijų poreikį, galimus finansavimo šaltinius ir pan.), parengė paraišką, taip pat teikė konsultacinę pagalbą paskolos gavimui. Projekto įgyvendinimui suteikta ES parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“. ETC administravo projektui skirtą paramą.
«123456789101112... 16 »