lt | en
Ieškoti
projekto tipas sektorius užsakovas paieškos žodis
Projektas „Žinių ir inovacijų perdavimo plėtra bei tyrėjų kompetencijų didinimas kūrybinių industrijų ir dizaino srityje“ (2011-2014)
Projektu Vilniaus dailės akademija kartu su trimis partneriais siekė paskatinti dizaino ir kitų kūrybinių industrijų sričių tyrėjus kelti savo kvalifikaciją, dalyvaujant bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų mokymuose, tarptautinėse konferencijose ir parodose, taip pat stažuotėse užsienyje. Bendra projekto vertė 1,3 mln. Lt. ETC konsultavo projekto užsakovą ir partnerius šio projekto planavimo klausimais ir parengė paraišką ES paramai gauti. Projekto įgyvendinimui suteikta ES parama pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“. ETC administravo projektui skirtos ES paramą.
Projektas „Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio mokymo ir tyrimų centro infrastruktūros sukūrimas“ (2011-2015)
Projektą įgyvendino VšĮ "Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas" kartu su partneriais - 10 lazerinių ir inžinerinių technologijų sektoriaus organizacijų. Projekto tikslas – sukurti klasteriui reikalingą mokymo ir tyrimų infrastruktūrą. Bendra projekto vertė – 8,78 mln. Lt. Projektui skirta parama pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo VP2-1.4-ŪM-02-K priemonę „Inoklaster LT+“. ETC teikė su šio projekto planavimu susijusias konsultacijas, o vėliau vykdė projektui skirtos ES paramos administravimą.
Projektas „Kaimo turizmo sodybos rekonstrukcija ir kepyklėlės statyba“ (2011-2013)
Projekto tikslas - didinti Marcinkonių kaime (Varėnos raj.) įsikūrusios sodybos patrauklumą kaimo turizmo paslaugų teikimui ir sudaryti sąlygas sertifikuotų amatų plėtrai. Bendra projekto vertė – 184,3 tūkst. Lt. ETC konsultavo užsakovą šio projekto planavimo klausimais (nustatant įgyvendinimo etapus, rengiant finansines prognozes, įvertinant investicijų poreikį, galimus finansavimo šaltinius ir pan.), parengė paraišką, taip pat teikė konsultacinę pagalbą paskolos gavimui. Projekto įgyvendinimui suteikta ES parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“. ETC administravo projektui skirtą paramą.
Pasienio religinio turizmo potencialo įvertinimas (Marijampolė, 2011)
Studijoje buvo išanalizuota turizmo sektoriaus Vilkaviškio vyskupijos teritorijoje būklė (turizmo infrastruktūra, turizmo srautai), identifikuoti pagrindiniai religinio turizmo objektai (sakraliniai objektai) ir piligriminiai maršrutai, atlikta SSGG analizė, nustatyti pagrindiniai religinio turizmo plėtrą skatinantys veiksniai.
Studija „Mokesčio už valstybinius gamtinius išteklius padidinimo įtaka Lietuvos durpių pramonei ir valstybės mokesčių surinkimui“ (Vilnius, 2011)
Studija inicijuota siekiant įvertinti bazinio mokesčio už durpių gavybą padidinimo, numatyto 2010 metų įstatymo projekte, poveikį šalies durpių pramonei (gavybai, pelningumui, dirbančiųjų skaičiui) ir valstybės mokesčių (už valstybinius gamtos išteklius, taip pat žemės, kuro, socialinio draudimo ir gyventojų pajamų mokesčių) surinkimui. Analizė parengta vadovaujantis LR statistikos departamento ir durpių įmonių asociacijos „Lietuviškos durpės“ bei reprezentatyvios durpių įmonių apklausos duomenimis. Studijoje analizuojamas 5-rių metų laikotarpis.
UAB MGF "Šviesos konversija" - projektas „Lazerių technologijų MTTP infrastruktūros sukūrimas“ (2010-2014)
ETC paruošė verslo planą, projekto paraišką bei teikė įmonei su tuo susijusias konsultacijas. 2010 m. lapkričio 8 d. LR Ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė sutartį su UAB MGF „Šviesos konversija“ dėl paramos teikimo projektui „Lazerių technologijų MTTP infrastruktūros sukūrimas“ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT+“. Įmonei skirta ES struktūrinių fondų parama sudaro 4,2 mln. Lt. ETC administravo projektui skirtą paraišką.
Lazerių ir šviesos mokslo ir technologijų asociacija - "Aukštųjų technologijų sektoriaus įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas" (2009-2012)
Projekto įgyvendinimui buvo skirta ES SF parama pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse. Paramos dydis - 2,9 mln. Lt. Bendra projekto vertė - 4,5 mln. Lt. ETC administravo projektui skirtą paramą.
UAB „Šilutės durpės“ – projektas „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas UAB „Šilutės durpės“ ir partnerių įmonėse“ (2009-2011)
Projekto įgyvendinimui buvo skirta ES SF parama pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse. Paramos dydis 694,2 tūkst. Lt. Bendra projekto vertė yra 991,7 tūkst. Lt. ETC vykdė projekto ES paramos administravimą.
UAB “Šilutės durpės” - projektas "Durpių substratų gamybos modernizavimas ir plėtra" (2008-2011)
ETC paruošė verslo planą, projekto paraišką bei teikė įmonei su tuo susijusias konsultacijas. 2008 m. gruodžio 12 d. LR Ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė sutartį su UAB "Šilutės durpės" dėl paramos teikimo projektui "Durpių substratų gamybos modernizavimas ir plėtra" pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos II prioriteto "Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas" priemonę "Lyderis LT". Įmonei skirta ES struktūrinių fondų parama sudaro 4,1 mln. Lt. Bendra projekto vertė siekia 11,9 mln. Lt. ETC administravo ES paramos pagal šį projektą gavimą iki projekto pabaigos.
UAB MGF „Šviesos konversija“ – projektas „Lazeriai oftalmologinei chirurgijai“ (2009-2012)
ETC paruošė verslo planą, projekto paraišką bei teikė įmonei su tuo susijusias konsultacijas. 2009 m. rugpjūčio 26 d. LR Ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė sutartį su UAB MGF "Šviesos konversija" dėl paramos teikimo projektui "Lazeriai oftalmologinei chirurgijai" pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto "Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra" priemonę "Intelektas LT". Įmonei skirta ES struktūrinių fondų parama sudaro 1,2 mln. Lt. Bendra projekto vertė siekia 2,7 mln. Lt. ETC vykdė ES paramos administravimą pagal šį projektą.
«123456789101112... 16 »