lt | en
Ieškoti
projekto tipas sektorius užsakovas paieškos žodis
Pasienio religinio turizmo potencialo įvertinimas (Marijampolė, 2011)
Studijoje buvo išanalizuota turizmo sektoriaus Vilkaviškio vyskupijos teritorijoje būklė (turizmo infrastruktūra, turizmo srautai), identifikuoti pagrindiniai religinio turizmo objektai (sakraliniai objektai) ir piligriminiai maršrutai, atlikta SSGG analizė, nustatyti pagrindiniai religinio turizmo plėtrą skatinantys veiksniai.
Studija „Mokesčio už valstybinius gamtinius išteklius padidinimo įtaka Lietuvos durpių pramonei ir valstybės mokesčių surinkimui“ (Vilnius, 2011)
Studija inicijuota siekiant įvertinti bazinio mokesčio už durpių gavybą padidinimo, numatyto 2010 metų įstatymo projekte, poveikį šalies durpių pramonei (gavybai, pelningumui, dirbančiųjų skaičiui) ir valstybės mokesčių (už valstybinius gamtos išteklius, taip pat žemės, kuro, socialinio draudimo ir gyventojų pajamų mokesčių) surinkimui. Analizė parengta vadovaujantis LR statistikos departamento ir durpių įmonių asociacijos „Lietuviškos durpės“ bei reprezentatyvios durpių įmonių apklausos duomenimis. Studijoje analizuojamas 5-rių metų laikotarpis.
UAB MGF "Šviesos konversija" - projektas „Lazerių technologijų MTTP infrastruktūros sukūrimas“ (2010-2014)
ETC paruošė verslo planą, projekto paraišką bei teikė įmonei su tuo susijusias konsultacijas. 2010 m. lapkričio 8 d. LR Ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė sutartį su UAB MGF „Šviesos konversija“ dėl paramos teikimo projektui „Lazerių technologijų MTTP infrastruktūros sukūrimas“ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT+“. Įmonei skirta ES struktūrinių fondų parama sudaro 4,2 mln. Lt. ETC administravo projektui skirtą paraišką.
Lazerių ir šviesos mokslo ir technologijų asociacija - "Aukštųjų technologijų sektoriaus įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas" (2009-2012)
Projekto įgyvendinimui buvo skirta ES SF parama pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse. Paramos dydis - 2,9 mln. Lt. Bendra projekto vertė - 4,5 mln. Lt. ETC administravo projektui skirtą paramą.
UAB „Šilutės durpės“ – projektas „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas UAB „Šilutės durpės“ ir partnerių įmonėse“ (2009-2011)
Projekto įgyvendinimui buvo skirta ES SF parama pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse. Paramos dydis 694,2 tūkst. Lt. Bendra projekto vertė yra 991,7 tūkst. Lt. ETC vykdė projekto ES paramos administravimą.
UAB “Šilutės durpės” - projektas "Durpių substratų gamybos modernizavimas ir plėtra" (2008-2011)
ETC paruošė verslo planą, projekto paraišką bei teikė įmonei su tuo susijusias konsultacijas. 2008 m. gruodžio 12 d. LR Ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė sutartį su UAB "Šilutės durpės" dėl paramos teikimo projektui "Durpių substratų gamybos modernizavimas ir plėtra" pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos II prioriteto "Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas" priemonę "Lyderis LT". Įmonei skirta ES struktūrinių fondų parama sudaro 4,1 mln. Lt. Bendra projekto vertė siekia 11,9 mln. Lt. ETC administravo ES paramos pagal šį projektą gavimą iki projekto pabaigos.
UAB MGF „Šviesos konversija“ – projektas „Lazeriai oftalmologinei chirurgijai“ (2009-2012)
ETC paruošė verslo planą, projekto paraišką bei teikė įmonei su tuo susijusias konsultacijas. 2009 m. rugpjūčio 26 d. LR Ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė sutartį su UAB MGF "Šviesos konversija" dėl paramos teikimo projektui "Lazeriai oftalmologinei chirurgijai" pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto "Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra" priemonę "Intelektas LT". Įmonei skirta ES struktūrinių fondų parama sudaro 1,2 mln. Lt. Bendra projekto vertė siekia 2,7 mln. Lt. ETC vykdė ES paramos administravimą pagal šį projektą.
Lietuvos religinės bendruomenės projektų finansavimo galimybių įvertinimas (Vilnius, 2010)
Projekto tikslas buvo identifikuoti galimus finansavimo šaltinius sakralinių objektų renovavimui bei jų aplinkos tvarkymui, piligriminio turizmo centro įkūrimui. Projekto įgyvendinimo metu buvo parengtas potencialiai tinkamų ES struktūrinių fondų programų sąrašas, pateiktos išvados ir rekomendacijos dėl finansavimo šaltinių tinkamumo, prioritetų bei tolimesnių žingsnių, kurių turi imtis religinės bendruomenės siekdamos pritraukti finansavimą savo projektų įgyvendinimui iš išorinių šaltinių.
Centrinės Azijos rinkos apžvalga (Vilnius, 2010)
Apžvalgoje pateikiama iš įvairių informacijos šaltinių surinkta ir susisteminta svarbiausia informacija apie Kazachstano, Kirgizstano, Tadžikistano, Turkmėnistano ir Uzbekistano socialinę-ekonominę būklę ir plėtros tendencijas, taip pat verslo aplinką. Apžvalga parengta, atsižvelgiant į užsakovo poreikius – atlikti pirminį Centrinės Azijos ir atskirų jos šalių potencialo verslui ir investicijoms įvertinimą, taip pat identifikuoti naujų veiklų galimybes šiame regione ir nustatyti su jomis susijusią riziką. Apžvalgos rengimo metu atrinkti svarbiausi informacijos šaltiniai, naudingi ateityje stebint Centrinės Azijos situaciją, ir parengta statistinių rodiklių bazė, kuri gali būti naudojama tolimesnei retrospektyvinei analizei.
Galimybių studija „Bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paslaugų pritaikymas kurtiesiems“ (Vilnius, 2010)
Galimybių studija parengta vykdant Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“ paprojektį „112 pagalbos numerio pritaikymo kurtiesiems galimybės: Lietuvos ir Norvegijos patirtis“ (Deaf Access 112). Bendras projekto tikslas - užtikrinti klausos ir (ar) kalbos negalią turintiems žmonėms Lietuvoje galimybę išsikviesti skubią pagalbą numeriu 112. Galimybių studija apima šiuos svarbiausius aspektus: (1) skubios pagalbos iškvietimo paslaugos prieinamumo kurtiesiems Lietuvoje ir užsienio šalyse analizę; (2) skubios pagalbos iškvietimo paslaugos teikimo kurtiesiems techninių alternatyvų identifikavimą, apibūdinimą ir įvertinimą pagal pasirinktus kriterijus (tarp jų finansinius); (3) optimalios alternatyvos parinkimą ir detalų apibūdinimą; (4) projekto įgyvendinimo detalaus plano parengimą ir organizacinės struktūros apibrėžimą. Galimybių studija buvo rengiama glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuvos kurčiųjų asociacija, Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centru, Bendrosios pagalbos centru, kitomis susijusiomis institucijomis.
«12345678910111213... 16 »