lt | en
Ieškoti
projekto tipas sektorius užsakovas paieškos žodis
Projektas „UAB "Klasmann-Deilmann Šilutė" žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" (2015-2018)
Projektas skirtas įmonės darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. ETC suteikė konsultacijas šio projekto planavimo klausimais, parengė paraišką ir susijusius dokumentus dėl finansinės paramos gavimo. Projekto įgyvendinimui skirta 37,6 tūkst.eurų parama pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“. ETC teikė projekto administravo paslaugas.
Projektas „UAB "LiTak-Tak" darbo našumo didinimas, diegiant elektroninio verslo sprendimus“ (2015-2016)
Projektu siekiama diegti įmonėje inovatyvius elektroninio verslo sprendimus ir tokiu būdu optimizuoti verslo procesus bei padidinti darbo našumą. ETC suteikė konsultacijas šio projekto planavimo klausimais, parengė paraišką ir susijusius dokumentus Lietuvos verslo paramos agentūrai dėl finansinės paramos gavimo. Projekto įgyvendinimui skirta 15,8 tūkst.eurų parama pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „E-verslas LT“. ETC teikė projekto administravimo paslaugas.
Projektas „Lietuvos dizaino sektoriaus galimybių plėtros studija“ (2014)
Projektu siekiama prisidėti prie Lietuvos dizaino politikos formavimo ir įgyvendinimo. Projekto metu ETC kartu su Vilniaus dailės akademija suorganizavo ekspertų grupines diskusijas ir individualius giluminius interviu su įvairių interesų grupių atstovais, taip pat atliko antrinių šaltinių analizę (apžvelgti ES ir Lietuvos teisiniai dokumentai, tyrimų ataskaitos). Galimybių studijoje yra pristatomas dizaino sektorius pasaulyje ir Europoje, pateikiama detali Lietuvos dizaino sektoriaus analizė, apžvelgiama situacija kaimyninėse šalyse, pateikiamas Lietuvos dizaino sektoriaus SWOT, išskiriamos prioritetinės Lietuvos dizaino sektoriaus plėtros kryptys ir pateikiamos rekomendacijos sprendimų priėmėjams.
Projektas „UAB „Klasmann-Deilmann Bioenergy“ trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas“ (2014)
Projektu siekiama plėsti UAB „Klasmann-Deilmann Bioenergy“ veiklą, susijusią su biomasės gamyba. ETC konsultavo užsakovą šio projekto planavimo klausimais, parengė paraišką ir susijusius dokumentus Nacionalinei mokėjimo agentūrai dėl finansinės paramos gavimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ trečiąją veiklos sritį. Šiuo metu vyksta paraiškos vertinimas.
Projektas „Atliekų rūšiavimo gamyklos statybos projektas“ (2014)
Projektu siekiama įkurti modernią antrinio stiklo rūšiavimo gamyklą. ETC parengė užsakovams verslo planą, skirtą pristatyti projektą potencialiems finansiniams ir strateginiams investuotojams.
Projektas „UAB „Banginis“ žvejybos laivų modernizavimas“ (2014)
Projektas skirtas žvejybinių laivų modernizavimui, siekiant didinti UAB „Banginis“ žvejybinės veiklos efektyvumą ir konkurencingumą. ETC suteikė konsultacijas šio projekto planavimo klausimais, parengė verslo planą ir paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai dėl finansinės paramos gavimo. Projekto įgyvendinimui skirta 1,49 mln. Lt ES parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonę „Žvejybos laivų modernizavimas“.
Projektas „Įmonių grupės darbuotojų profesinių įgūdžių lavinimas, siekiant didinti konkurencinį pranašumą“ (2013-2015)
Projekto tikslas- didinti įmonių vadovų bei darbuotojų gebėjimus vadovavimo ir valdymo, pardavimų, pirkimų, personalo, finansų ir gamybos optimizavimo srityse. Mokymo projektą įgyvendino Energijos tiekimas UAB kartu su 5 partneriais. Projektas dalinai finansuotas ES lėšomis pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto įgyvendinimo priemonę “Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse”. ETC administravo šiam projektui skirtą paramą.
Projektas „Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklos efektyvumo didinimas ir plėtra“ (2013)
ETC parengė Lietuvos kurčiųjų draugijos verslo planą, kurio tikslas – išanalizuoti esamą įstaigos situaciją (užimamą padėtį rinkoje, turimus žmogiškuosius ir finansinius išteklius, valdomą materialinę bazę, teikiamas paslaugas ir kt.) ir įvertinti efektyvesnio išteklių, materialinės bazės panaudojimo ir veiklos organizavimo galimybes, didinant įstaigos finansinę nepriklausomybę nuo paramos ir projektų. Verslo planas parengtas projekto "Stiprūs ir matomi būdami kartu", finansuojamo pagal EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemą, rėmuose.
Lietuvos pramonės sektorius reprezentuojančių apžvalgų parengimas (2013)
ETC anglų kalba parengė 8-ias apžvalgas Nyderlandų verslininkams ir asocijuotoms verslo struktūroms, reprezentuojančias šiuos Lietuvos pramonės sektorius: žemės ūkis ir maisto pramonė, kūrybinės industrijos, chemijos pramonė, energetika, aukštųjų technologijų pramonė, gyvybės mokslai, logistika ir vandens tiekimo sektorius. Kiekvienoje apžvalgoje buvo pristatyta šalies makroekonominė situacija, įmonių steigimo tvarka, kiekvieno sektoriaus apimtys, tendencijos ir stipriosios pusės, taip pat įvertintos galimybės Nyderlandų verslui.
Projektas „Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centre“ (2013)
Projektu siekiama gerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Raseinių rajono gyventojams. ETC konsultavo užsakovą projekto planavimo klausimais ir parengė investicinį projektą, kuris reikalingas ieškant finansavimo šio projekto įgyvendinimui.
«12345678910... 16 »