lt | en
Ieškoti
projekto tipas sektorius užsakovas paieškos žodis
Projektas „Vilniaus dailės akademijos inkubatoriaus įkūrimas“ (2017)
Vilniaus dailės akademija planuoja įsteigti Dizaino inkubatorių. ETC konsultacinės paslaugos apėmė pagalbą Vilniaus dailės akademijai rengiant Dizaino inkubatoriaus verslo planą.
Projektas „Darnaus vystymosi tikslai 2017“ (2017)
Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma įgyvendino projektus „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas“ ir „Europe in the world – Engaging in the 2030 Sustainable Development Agenda“. ETC atliko darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo Lietuvoje tyrimą, kurio pagrindu buvo parengtas leidinys „Darbaus vystymosi tikslai 2017“.
Projektas „Daugiafunkcinės geriatrinės paslaugos kūrimas Lietuvoje ir Baltarusijoje“ (2016)
Druskininkų ligoninė siekia įgyvendinti projektą „Daugiafunkcinės geriatrinės paslaugos kūrimas Lietuvoje ir Baltarusijoje“, kuriam siekiama gauti finansavimą iš 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos. ETC suteikė užsakovui konsultacijas projekto planavimo ir paramos gavimo klausimais.
Projektas “MTEP infrastruktūros sukūrimas inovatyviems produktams kurti bei komercializuoti“ (2016-2020)
Endobiotech UAB siekia įgyvendinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektą. ETC suteikė užsakovui konsultacijas verslo planavimo ir paramos gavimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „SmartInvest LT+” klausimais. Įmonei gavus ES paramą, ETC suteikė projekto administravimo paslaugas.
Seminarai ES fondų finansavimo klausimais Kauno ir Panevėžio vyskupijose (2016)
Mokymų metu ETC religinės bendruomenės atstovams pristatė 3 finansavimo programas: “Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programą”, “2014-2020 metų Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą” ir “2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą”. ETC supažindino su šių programų finansuotinomis veiklomis, galimais pareiškėjais ir partneriais, kitomis finansavimo sąlygomis, taip pat konsultavo renginio dalyvius dėl jų planuojamų projektų finansavimo pagal pristatytas programas galimybių.
Projektas “Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centre“ (2015-2016)
Projektu siekiama Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centre įrengti saulės kolektorių sistemą vandens šildymui. ETC parengė paraišką ir susijusius dokumentus Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui dėl paramos gavimo pagal Klimato kaitos specialiąją programą. Šiuo metu paraiška yra vertinama.
Projektas “Rajoninio lygmens sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimo galimybių studija“ (2016)
Užsakovas projektu siekė įgyvendinti 2015 m. LR Vyriausybės nutarimo „Dėl ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo plano patvirtinimo“ nuostatas. ETC užsakovui parengė dviejų savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų - ligoninės ir pirminės sveikatos priežiūros centro - reorganizavimo galimybių studiją. Galimybių studijos metu ETC atliko abiejų įstaigų finansinių rezultatų ir veiklos rodiklių analizę, identifikavo šių įstaigų reorganizavimo alternatyvas, įvertino alternatyvų finansinius rezultatus.
Projektas „UAB "Klasmann-Deilmann Šilutė" žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" (2015-2018)
Projektas skirtas įmonės darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. ETC suteikė konsultacijas šio projekto planavimo klausimais, parengė paraišką ir susijusius dokumentus dėl finansinės paramos gavimo. Projekto įgyvendinimui skirta 37,6 tūkst.eurų parama pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“. ETC teikė projekto administravo paslaugas.
Projektas „UAB "LiTak-Tak" darbo našumo didinimas, diegiant elektroninio verslo sprendimus“ (2015-2016)
Projektu siekiama diegti įmonėje inovatyvius elektroninio verslo sprendimus ir tokiu būdu optimizuoti verslo procesus bei padidinti darbo našumą. ETC suteikė konsultacijas šio projekto planavimo klausimais, parengė paraišką ir susijusius dokumentus Lietuvos verslo paramos agentūrai dėl finansinės paramos gavimo. Projekto įgyvendinimui skirta 15,8 tūkst.eurų parama pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „E-verslas LT“. ETC teikė projekto administravimo paslaugas.
Projektas „Lietuvos dizaino sektoriaus galimybių plėtros studija“ (2014)
Projektu siekiama prisidėti prie Lietuvos dizaino politikos formavimo ir įgyvendinimo. Projekto metu ETC kartu su Vilniaus dailės akademija suorganizavo ekspertų grupines diskusijas ir individualius giluminius interviu su įvairių interesų grupių atstovais, taip pat atliko antrinių šaltinių analizę (apžvelgti ES ir Lietuvos teisiniai dokumentai, tyrimų ataskaitos). Galimybių studijoje yra pristatomas dizaino sektorius pasaulyje ir Europoje, pateikiama detali Lietuvos dizaino sektoriaus analizė, apžvelgiama situacija kaimyninėse šalyse, pateikiamas Lietuvos dizaino sektoriaus SWOT, išskiriamos prioritetinės Lietuvos dizaino sektoriaus plėtros kryptys ir pateikiamos rekomendacijos sprendimų priėmėjams.
«12345678910... 16 »