lt | en
Ieškoti
projekto tipas sektorius užsakovas paieškos žodis
Lietuvos žvejų ir akvakultūrų ūkininkų gamintojų organizacijų įkūrimas (2003-2004)
Projektas skirtas sustiprinti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus galimybes dalyvauti Europos Sąjungos rinkoje ir taip užtikrinti šakos subalansuotą ekonominę ir ekologinę plėtrą. Norint tai įgyvendinti, reikalingas subalansuotas šakos reguliavimas bei adekvačių nacionalinių gamintojų organizacijų veikla. Pagrindinis šio projekto tikslas buvo Lietuvos žvejų ir akvakultūrų ūkininkų gamintojų organizacijos (GO) įkūrimas. Projektas buvo įgyvendintas kartu su Danijos konsultacine kompanija COWI A/S. ETC vaidmuo buvo informacijos Lietuvoje rinkimas ir analizė, bendravimas su projektu suinteresuotomis šalimis, parengtų dokumentų analizė.
UAB „Vakarų medienos grupė“ finansinis konsultantas (2002-2004)
ETC organizavimo 45,5 mln. Lt ilgalaikę Vilniaus banko / Nord LB sindikuotą paskolą esamų brangių paskolų AB „Klaipėdos mediena“ refinansavimui, rengė AB „Klaipėdos mediena“ verslų reorganizavimo projektą, atsisakant nuostolingų verslų, ir sukoncentruojant verslus optimaliausiai dirbančiose UAB „Vakarų medienos grupė“ įmonėse ir siekiant pasirengti finansinių investuotojų atėjimui. ETC organizuoja naujo baldų fabriko UAB „Girių bizonas“ finansavimą, ETC konsultuoja UAB „Vakarų medienos grupė“ rengiant projektus ir paraiškas finansavimui iš ES Struktūrinių fondų.
Nacionalinė turizmo plėtros programa (Vilnius, 2003)
Programos tikslas - įvertinti turizmo plėtros tendencijas ir, vadovaujantis nacionaliniais ir turizmo sektoriaus strateginiais dokumentais, numatyti Lietuvos turizmo plėtros prioritetines kryptis ir priemones joms įgyvendinti laikotarpiui iki 2006 metų. Programoje vertinami šie pagrindiniai aspektai: institucinė struktūra bei planavimo praktika turizmo sektoriuje; turizmo ištekliai ir pagrindiniai turizmo produktai bei rinkos; turizmo marketingo priemonių efektyvumas, o taip pat identifikuojami prioritetiniai turizmo projektai. Programos rėmuose atlikta turizmo verslo atstovų apklausa, kurios tikslas yra identifikuoti pagrindines atvykstamojo turizmo plėtros problemas, plėtros prielaidas bei vykdomų marketingo priemonių efektyvumą.
Farmacijos pramonės įmonių konkurencingumo didinimas, integruojantis į Europos Sąjungą (Vilnius, 2003)
Studija atlikta LR Ūkio ministerijos užsakymu kartu su UAB „Sveikatos ekonomikos centras“, siekiant nustatyti Lietuvos farmacijos pramonės konkurencingumo didinimo galimybes bei paramos, įgyvendinant ES teisės aktų nuostatas Lietuvos farmacijos pramonėje, poreikį ir kryptis. Studija apima ES reikalavimų farmacijos produktų gamintojams analizę (akcentuojant prisitaikymą prie geros gamybos praktikos reikalavimų, Lietuvos farmacijos pramonės būklės ir pasirengimo integracijai į ES įvertinimą, bei rekomendacijas. Studijos metu atlikta pagrindinių Lietuvos farmacijos pramonės įmonių apklausa.
Klasterio “Saulėtekio slėnis” įkūrimo galimybių studija (2003)
Studijoje nagrinėjamos klasterių formavimosi prielaidos bei sąlygos tiek užsienio šalyse, tiek ir Lietuvoje; analizuojami “Saulėtekio slėnio” kūrimosi privalumai, trūkumai, galimybės ir grėsmės; siūloma tolesnė projekto įgyvendinimo eigos schema, institucinė/organizacinė struktūra bei veiksmai projektui įgyvendinti. Studija remiasi inovatyvių įmonių apklausa, kurios tikslas išsiaiškinti įmonių suinteresuotumą “Saulėtekio slėnio” plėtra.
Vilniaus miesto savivaldybės kapitalo plėtros programa (Vilnius, 2003 – 2006)
Projekto tikslas yra pagerinti savivaldybės gebėjimą rengti ir finansuoti miesto kapitalinių investicijų programą. Šiam tikslui pasiekti parengtos rekomendacijos dėl savivaldybės vidutinės trukmės investicijų programos sudarymo proceso tobulinimo; parengta vidutinės trukmės strategija kaip generuoti papildomas pajamas, skirtas savivaldybės investiciniams projektams finansuoti; numatytos investicinių projektų finansavimo alternatyvos; numatyta informacinių technologijų infrastruktūros plėtra. Projektą finansavo EBRD, ETC dirbo su partneriu – Kanados Urbanistikos Institutu (CUI).
Vilniaus ir Kauno miestų bendradarbiavimo (dipolio) plėtros strateginis planas (Vilnius-Kaunas, 2003)
Projekto tikslas yra parengti dipolio Vilniaus – Kaunas plėtros strateginį planą (prioritetai “Ekonomika” ir “Turizmas”), kuris padėtų stiprinti abiejų miestų tarptautinį konkurencingumą. Projekto rėmuose atlikta regiono ekonominės plėtros bei turizmo sektoriaus plėtros analizė, parengtas veiksmų planas minėtiems prioritetams įgyvendinti.
Marijampolės regiono plėtra (Marijampolė, 2002-2003)
Phare 2000 ESS programos rėmuose parengta parengti du dokumentai. “Investicijų įsisavinimo Marijampolės regione studija” apima regiono socialinės – ekonominės būklės, investicijų skatinimo regione teisinės bazės ir SWOT analizę bei investicijų skatinimo strategiją. “Turizmo plėtros Marijampolės apskrityje programoje 2003-2006 m.” analizuojami turizmo ištekliai bei paslaugų plėtra regione, identifikuoti pagrindiniai turizmo produktai bei rinkos, atlikta SWOT analizė ir pateiktos programos įgyvendinimo priemonės.
AB „Vilspa“ verslo perėmimo konsultantas (2001-2003)
ETC konsultavo perimant didžiausios Lietuvos spaustuvės, turinčios rimtų finansinių problemų, AB „Vilspa“ verslą. 2002-2003 m. ETC organizavo naujos spaustuvės statybų ir įrengimo finansavimą (paskolų suma 20 mln. Lt).
AB „Lietuvos tara“ verslo perėmimo konsultantas (2001-2003)
ETC konsultavo AB „Klaipėdos kartonas“ atgaunant kreditorinį įsiskolinimą iš bankrutuojančios ABF „Lietuvos tara“, parengė schemą ir organizavo ABF „Lietuvos tara“ rinkos perėmimą, kas užtikrino, kad AB „Klaipėdos kartonas“ per projekto įgyvendinimo laikotarpį be jokių investicijų uždirbo apie 3,5 mln. grynojo pelno ir išsaugojo apie 35 proc. pardavimo rinką.
«12345678910111213141516»