lt | en
Ieškoti
projekto tipas sektorius užsakovas paieškos žodis
Studija „Sisteminiu požiūriu pagrįstas municipalinės politikos projektavimas vietinei verslo aplinkai gerinti: Šiaulių miesto studija" (2007)
Studijos subjektas yra verslo aplinkos rėmimo politikos formavimo procesas žvelgiant iš savivaldybės administracijos perspektyvos. Studija apima teorinius ir praktinius tyrimus, nukreiptus municipalinės verslo aplinkos politikos gairių projektavimui ir modeliavimui. Tyrimas remiasi socialinių sistemų dizaino paradigma, apjungiančia bendrąją sistemų teoriją su kibernetika, socialiniais ir vadybos mokslais, bei yra susijęs su viešojo valdymo ir strateginio planavimo sritimis.
Galimybių studija „Buvusio Tabako fabriko Klaipėdoje pritaikymas kūrybinių industrijų veiklai“ (Klaipėda, 2007)
Parengta Kultūros fabriko veiklos koncepcija, nustatytos pagrindinės būsimos įstaigos funkcijos / veiklos, identifikuoti pagrindiniai paslaugų vartotojai, o taip pat nustatyta principinė Kultūros fabriko veiklos finansavimo schema. Taip pat identifikuotos projekto įgyvendinimo alternatyvos, pateiktas finansinis – ekonominis įstaigos veiklos modelis.
Naujų žinių ir gebėjimų įtaka sėkmingiems projekto rezultatams: Vilniaus miesto 2002-2011 m. strateginio plano atvejo tyrimas (Vilnius, 2006)
„Naujų žinių ir gebėjimų įtaka sėkmingiems projekto rezultatams: Vilniaus miesto 2002-2011 m. strateginio plano atvejo tyrimas” yra vienas iš tyrimų, atliktų 2006 metais daugiau nei 30-tyje Europos šalių ir skirtų parengti informaciją bei atvejų analizę darnių bendruomenių gebėjimų ugdymo ir panaudojimo klausimais tarptautiniam simpoziumui „Gebėjimai – ateičiai”. Simpoziumas įvyko 2006 m. lapkričio mėn. Lidse (JK), jį organizavo Darnių bendruomenių akademija (Academy for Sustainable Communities). Vilniaus miesto strateginio plano rengimo atvejis buvo analizuojamas išskiriant tokius pagrindinius aspektus: plano rengime panaudotų gebėjimų ir žinių reikšmė jo rezultatams; bendruomenės dalyvavimo plano rengime svarba; plano rengimo reikšmė vystant bendruomenės gebėjimus ir gilinant žinias. Tyrimo išvados ir rekomendacijos taip pat buvo pristatytos 2006 m. spalio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybėje organizuotame seminare „Visuomenės dalyvavimas Vilniaus strateginio plano rengime” Ukrainos municipalitetų atstovų delegacijos nariams.
Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano naujos redakcijos parengimas (Klaipėda, 2006 – 2007)
Projekto tikslas – atnaujinti Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano (2001-2011 m.) prioritetus, jų tikslus, uždavinius ir veiksmus atsižvelgiant į per penkerius metus pasikeitusią socialinę ekonominę situaciją, atsiradusias naujas plėtros galimybes, viešuose svarstymuose išsakytus pasiūlymus.
UAB MGF „Šviesos konversija“ – projektas „Lazeriai mikroapdirbimui ir diagnostikai“ (2005-2007)
Projekto įgyvendinimui buvo gauta ES SF parama pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD priemonę 3.1. „Tiesioginė parama verslui“. UAB „Šviesos konversija“ buvo viena iš trijų projekto partnerių. Įmonės projekto dalies vertė – 2,231 mln. Lt, iš jų ES parama – 1,478 mln. Lt. ETC vykdė UAB MGF “Šviesos konversija” projekto dalies ES paramos administravimą;
VšĮ „Menų spaustuvė“ – projektas “Menų spaustuvės kūrybinių verslų inkubatoriaus infrastruktūros plėtra (II etapas)” (2005-2007)
Projekto metu buvo parengta kūrybinių verslų inkubatoriaus plėtros galimybių studija; pateikta paraiška ES struktūrinių fondų finansavimui gauti (II projekto etapui). Projekto įgyvendinimui buvo gauta ES SF parama pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD priemonę 3.2. “Verslo aplinkos gerinimas”. Paramos dydis 2 mln. Lt. ETC vykdė ES paramos gavimo administravimą iki projekto pabaigos.
Pramonės konkurencingumo vertinimo sistemų, naudojamų pasaulinėje praktikoje, analizė ir modelio, taikytino Lietuvoje, parengimas (Vilnius, 2006)
Pagrindinis šio tyrimo tikslas - išanalizavus ES šalių ir tarptautinių organizacijų naudojamus atskirų pramonės šakų konkurencingumo vertinimo modelius, parengti atitinkamą vertinimo metodiką, pritaikytą Lietuvos pramonės ypatumams. Pirmoje dalyje atliekama Lietuvos apdirbamosios pramonės analizė. Antroje dalyje pristatoma konkurencingumo vertinimo metodika, didžiausią dėmesį skiriant M.Porterio “deimanto” modeliui kaip labiausiai tinkamam Lietuvos pramonės šakų konkurencingumo vertinimui: pristatomi pagrindiniai šio modelio elementai, siūlomi galimi jų įvertinimo būdai ir indikatoriai. Trečioje dalyje pateikiamas siūlomas tris pramonės šakas apimančio pilotinio tyrimo veiksmų planas. Tyrimas atliktas kartu su Žinių visuomenės institutu (Kaunas).
2007–2016 metų Šiaulių miesto strateginis plėtros planas (Šiauliai, 2005–2006)
Projekto įgyvendinimo metu buvo parengtas Šiaulių miesto strateginis plėtros planas 2007–2016 metams, apimantis miesto viziją, plėtros prioritetus, jų įgyvendinimo veiksmų planą su orientaciniu lėšų poreikiu bei strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros sistemą. Projekto eigoje atlikta Šiaulių miesto socialinės-ekonominės būklės analizė kartu su miesto gyventojų ir ekspertų apklausomis, parengta strateginį plėtros planą pristatanti publikacija.
Galimybių studija “Siaurojo geležinkelio pritaikymo turizmui galimybių identifikavimas” (2005)
Pagrindinis studijos „Siaurojo geležinkelio pritaikymo turizmui galimybių identifikavimas“ tikslas buvo išanalizuoti ir įvertinti veikiančio siaurojo geležinkelio ruožo Panevėžys-Anykščiai-Rubikiai išlikimo ir plėtros ekonomines bei finansines galimybes. Be esamų siaurojo geležinkelio turizmo objektų plėtros galimybių studijoje išanalizuotos ir naujų turizmo traukos objektų, tarp jų - pramogų ir poilsio parko, įkūrimo galimybės. Studijos prieduose pateikta grafinė medžiaga – schemos ir žemėlapiai, kuriuose pažymėti pagrindiniai esami ir numatomi SG ruožo ir jo aplinkinės teritorijos turizmo objektai. Studijos rėmuose taip pat buvo atlikta siaurojo geležinkelio esamų ir potencialių vartotojų sociologinė apklausa, parengta SG viešinimo strategija bei taktika, taip pat paruošta techninė užduotis techniniam projektui „Siaurojo geležinkelio kaip kultūros paveldo ir turizmo objekto vystymas 2006-2010 m.” bei parengtos išvados dėl projekto poveikio aplinkai vertinimo.
Projektas “Šiaulių industrinio parko plėtra: pramonės įmonių perkėlimas iš miesto centro į pramonės zonas” (Šiauliai, 2005)
Projekto uždaviniai buvo šie: parengti Šiaulių miesto industrinio parko įkūrimo ir plėtros galimybių studiją; parengti ~150 ha teritorijos, kurioje planuojama įkurti Šiaulių miesto industrinį parką, detalųjį planą; atlikti planuojamos ūkinės veiklos, Šiaulių miesto industrinio parko įkūrimo, poveikio aplinkai vertinimą ir parengti planuojamų nutiesti inžinerinių komunikacijų techninius projektus. Galimybių studija apima Šiaulių miesto pramonės konkurencingumo analizę ir plėtros galimybių įvertinimą, industrinio parko įgyvendinimo alternatyvų nustatymą ir detalų apibūdinimą, projekto įgyvendinimo plano parengimą, taip pat finansinį-ekonominį projekto vertinimą. Pramonės įmonių poreikiams nustatyti ir suinteresuotumui industriniu parku įvertinti, studijos rengimo metu buvo atlikta Šiaulių miesto ir rajono įmonių vadovų apklausa. Remiantis minėtais dokumentais buvo parengta paraiška ES SF projekto įgyvendinimo finansavimui. 2006 m. Šiaulių miesto savivaldybės administracijai suteikta parama pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD priemonę 3.2. “Verslo aplinkos gerinimas”. Skirta ES struktūrinių fondų parama sudaro 15 mln. Lt.
«123456789101112131415»