lt | en
Ieškoti
projekto tipas sektorius užsakovas paieškos žodis
2007–2016 metų Šiaulių miesto strateginis plėtros planas (Šiauliai, 2005–2006)
Projekto įgyvendinimo metu buvo parengtas Šiaulių miesto strateginis plėtros planas 2007–2016 metams, apimantis miesto viziją, plėtros prioritetus, jų įgyvendinimo veiksmų planą su orientaciniu lėšų poreikiu bei strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros sistemą. Projekto eigoje atlikta Šiaulių miesto socialinės-ekonominės būklės analizė kartu su miesto gyventojų ir ekspertų apklausomis, parengta strateginį plėtros planą pristatanti publikacija.
Galimybių studija “Siaurojo geležinkelio pritaikymo turizmui galimybių identifikavimas” (2005)
Pagrindinis studijos „Siaurojo geležinkelio pritaikymo turizmui galimybių identifikavimas“ tikslas buvo išanalizuoti ir įvertinti veikiančio siaurojo geležinkelio ruožo Panevėžys-Anykščiai-Rubikiai išlikimo ir plėtros ekonomines bei finansines galimybes. Be esamų siaurojo geležinkelio turizmo objektų plėtros galimybių studijoje išanalizuotos ir naujų turizmo traukos objektų, tarp jų - pramogų ir poilsio parko, įkūrimo galimybės. Studijos prieduose pateikta grafinė medžiaga – schemos ir žemėlapiai, kuriuose pažymėti pagrindiniai esami ir numatomi SG ruožo ir jo aplinkinės teritorijos turizmo objektai. Studijos rėmuose taip pat buvo atlikta siaurojo geležinkelio esamų ir potencialių vartotojų sociologinė apklausa, parengta SG viešinimo strategija bei taktika, taip pat paruošta techninė užduotis techniniam projektui „Siaurojo geležinkelio kaip kultūros paveldo ir turizmo objekto vystymas 2006-2010 m.” bei parengtos išvados dėl projekto poveikio aplinkai vertinimo.
Projektas “Šiaulių industrinio parko plėtra: pramonės įmonių perkėlimas iš miesto centro į pramonės zonas” (Šiauliai, 2005)
Projekto uždaviniai buvo šie: parengti Šiaulių miesto industrinio parko įkūrimo ir plėtros galimybių studiją; parengti ~150 ha teritorijos, kurioje planuojama įkurti Šiaulių miesto industrinį parką, detalųjį planą; atlikti planuojamos ūkinės veiklos, Šiaulių miesto industrinio parko įkūrimo, poveikio aplinkai vertinimą ir parengti planuojamų nutiesti inžinerinių komunikacijų techninius projektus. Galimybių studija apima Šiaulių miesto pramonės konkurencingumo analizę ir plėtros galimybių įvertinimą, industrinio parko įgyvendinimo alternatyvų nustatymą ir detalų apibūdinimą, projekto įgyvendinimo plano parengimą, taip pat finansinį-ekonominį projekto vertinimą. Pramonės įmonių poreikiams nustatyti ir suinteresuotumui industriniu parku įvertinti, studijos rengimo metu buvo atlikta Šiaulių miesto ir rajono įmonių vadovų apklausa. Remiantis minėtais dokumentais buvo parengta paraiška ES SF projekto įgyvendinimo finansavimui. 2006 m. Šiaulių miesto savivaldybės administracijai suteikta parama pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD priemonę 3.2. “Verslo aplinkos gerinimas”. Skirta ES struktūrinių fondų parama sudaro 15 mln. Lt.
UAB “Arginta” gamybinės bazės modernizavimas ir perkėlimas (2005)
ETC paruošė investicinį projektą, projekto paraišką bei teikė įmonei su tuo susijusias konsultacijas. 2006 m. UAB “Arginta” suteikta ES SF parama investiciniam projektui “UAB “Arginta” gamybinės bazės modernizavimas ir perkėlimas” pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonę 3.1. “Tiesioginė parama verslui”. Įmonei skirta ES struktūrinių fondų parama sudaro 2,5 mln. Lt., bendra investicinio projekto vertė siekia 6,3 mln. Lt.
Jurbarko rajono plėtros strateginis planas 2006-2015 metams (Jurbarkas, 2004 – 2005)
Projekto įgyvendinimo metu buvo parengtas Jurbarko rajono plėtros strateginis planas 2006-2015 metams, apimantis rajono plėtros viziją, prioritetus, jų įgyvendinimo veiksmų planą su orientaciniu lėšų poreikiu bei strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros sistemą. Projekto eigoje atlikta Jurbarko rajono socialinės-ekonominės būklės analizė.
Žemės ūkio paskolų garantijų fondo vidinės kontrolės sistemos sukūrimas (Vilnius, 2004-2005)
Projekto tikslas - standartizuoti Žemės ūkio paskolų garantijų fondo darbuotojų atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų procedūras, siekiant pagerinti atliekamų darbų kokybę, bei patobulinti Fondo veiklos reglamentavimą taip, kad jis pilnai atitiktų Finansų įstaigų įstatymo nuostatas. Išanalizavus esamą atliekamų darbų procedūrų tvarką ir remiantis Fondo darbuotojų apklausos apie jų atliekamus darbus, eiliškumą, galimus darbų atlikimo terminus ir atsakomybę rezultatais, buvo parengtas Darbuotojų atliekamų darbų procedūrų, išskiriant atsakingus asmenis, nustatant atliekamų darbų terminus, įvedant atliekamų darbų kontrolę, naujos tvarkos projektas. Kartu buvo parengta Garantijų monitoringo tvarka, Skolų už įvykdytus garantinius įsipareigojimus bankams susigrąžinimo tvarka, atnaujintos sutarčių, ataskaitų bei analizių formos, sukurtos atliekamų darbų ir paslaugų schemos bei pateikti pasiūlymai dėl tolimesnio Fondo veiklos vidaus kontrolės sistemos tobulinimo.
Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano atitikties esamai socialinei aplinkai vertinimas (Klaipėda, 2004)
Pagrindiniai projekto uždaviniai: atlikti Klaipėdos miesto socialinės aplinkos analizę; išaiškinti, kokiose socialinėse srityse Klaipėdos miesto plėtros strateginis planas (KMPSP) nepakankamai atitinka svarbiausių nacionalinių ir regioninių dokumentų socialinio pobūdžio siekius; įvertinti KMPSP įgyvendinimo socialinėje srityje pažangą nustatant, kurie KMPSP veiksmai išlieka aktualūs, o kurie neteko aktualumo; pateikti siūlymus dėl KMPSP prioritetų, tikslų, uždavinių, veiksmų ir kt. elementų keitimo, patikslinimo ar papildymo. Atitinkamai projekto rėmuose parengti keturi dokumentai: “Klaipėdos miesto socialinės aplinkos analizė”, “Strateginio planavimo dokumentų analizė”, “Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo socialinėje srityje pažangos vertinimas”, “Pasiūlymai dėl Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano socialinės srities elementų ir jų struktūros koregavimo”.
Verslo projektų, teikiamų Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijoms gauti, patikros metodikos tobulinimas (Vilnius, 2004)
Studijos tikslas - parengti pasiūlymus bei metodines priemones, kurie leistų mažinti Žemės ūkio paskolų garantijų fondo riziką, išduodant garantijas, bei gerinti išduodamų garantijų kokybę. Studijoje buvo pateikta Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (ŽŪPGF) taikomos verslo projektų vertinimo metodikos ir garantijų statistikos analizė, apibendrinta projektų ekspertizės ir vertinimo panašiose Europos institucijose patirtis ir reikalavimai. Kartu su ŽŪPGF buvo suformuluotos rekomendacijos projektų finansinei ir socialinei-ekonominei analizei tobulinti bei parengti patikros dokumentacijos formatai.
Telšių rajono plėtros strateginis planas (Telšiai, 2003 – 2004)
Projektas tikslas yra parengti Telšių rajono plėtros strateginį planą, apimantį rajono plėtros viziją, prioritetus, jų įgyvendinimo veiksmų planą bei strateginio plėtros plano įgyvendinimo monitoringo sistemą. ETC konsultuoja Telšių rajono savivaldybę bei užtikrina metodinį vadovavimą strateginio plėtros plano rengimo procesui.
Šilutės rajono plėtros strateginis planas (Šilutė, 2003 - 2004)
Projektas tikslas yra parengti Šilutės rajono plėtros strateginį planą, apimantį rajono plėtros viziją, prioritetus, jų įgyvendinimo veiksmų planą bei strateginio plėtros plano įgyvendinimo monitoringo sistemą. Projekto eigoje atlikta Šilutės rajono socialinės-ekonominės būklės analizė.
«123456789101112131415»