lt | en
Ieškoti
projekto tipas sektorius užsakovas paieškos žodis
Specialioji pasirengimo programa struktūriniams fondams (Vilnius, 2000 - 2001)
Pagrindinė programos paskirtis – padėti sukurti institucinius pajėgumus Lietuvoje, kurie įgalintų spręsti visus klausimus, susijusius su ES struktūrinių fondų panaudojimu. Programoje orientuojamasi į tokias sritis kaip bendrasis administravimas, nacionalinio plėtros plano rengimas, finansų valdymas, teisiniai klausimai, ISPA ir pasirengimas SAPARD. Ekonominių tyrimų centro uždaviniai šioje programoje buvo susiję su pagalba Lietuvos valstybinėms institucijoms rengiant ir įgyvendinant Nacionalinį plėtros planą, taip pat su žmogiškųjų išteklių plėtra bei mokymais, institucine bei administracine plėtra.
UAB “Šiaulių oro uostas” verslo plano ekonominė ekspertizė (Vilnius, 2000)
UAB “Šiaulių oro uostas” verslo plano pagrįstumo ekonominės ekspertizės tikslas buvo atsakyti į klausimus ar 1995 m. Šiaulių (Zoknių) aerouosto plėtros ir vystymo planas ekonomiškai naudingas ir ar šis verslo planas pagrįstas realiais Lietuvos ekonominę situaciją atitinkančiais paskaičiavimais. Pagrindinis aspektas, kurio pagrindu buvo analizuojamas verslo plano naudingumas, yra UAB “Šiaulių oro uostas” sugebėjimas generuoti reikiamas pajamas, t.y. nurodytų pajamų prielaidų pagrįstumas. UAB “Šiaulių oro uostas” verslo plano pagrįstumo ekspertizę ETC atliko Valstybės kontrolės užsakymu.
Antrasis Baltijos ekonomikos forumas (Vilnius, 2000 m. balandis)
Baltijos ekonomikos forumas - didelio masto tarptautinė konferencija, keletą metų rengta vienoje iš Baltijos valstybių sostinių. Pagrindiniai renginio organizatoriai - Rygos verslo mokykla. Antrasis forumas vyko Vilniuje ir ETC dalyvavo kaip vietos partneris-organizatorius. Pagrindiniai forumo tikslai buvo suburti žymiausius Baltijos šalies politikus ir verslininkus aptarti aktualiausius ekonomikos klausimus, ekonominės plėtros perspektyvas ir galimybes, tai pat skatinti ekonominių ryšių plėtrą tarp Baltijos valstybių bei tarp Rytų ir Vakarų šalių. Konferencijoje dalyvavo apie 200 dalyvių, tarp jų aukšti valstybės pareigūnai, politikai, investuotojai, ekonomistai bei verslo atstovai.
Investavimas į Baltijos energetikos sektorių: JAV-Baltijos valstybių seminaras (Vilnius, 2000 m. vasaris)
Seminaro iniciatoriai ir finansuotojai buvo JAV Valstybės departamentas, JAV Energetikos departamentas, JAV tarptautinės plėtros agentūra ir Baltijos energetikos taryba. Konferenciją kuravo Lietuvos ūkio ministerija, o ją rengė ETC, JAV ambasada Lietuvoje ir JAV kompanijos Elektrotek atstovai. Seminare dalyvavo virš 150 dalyvių. Pagrindinis šio renginio tikslas buvo parodyti JAV pagalbos mastus Baltijos šalių energetikos sektoriaus plėtrai ir nušviesti JAV pastangas skatinant investicijas šiame sektoriuje. Vienas iš seminaro uždavinių buvo apibūdinti pagrindinius investicijų aplinkos Baltijos šalyse aspektus ir įvertinti šių šalių vykdomą politiką energetikos sektoriaus reformų ir privačių investicijų atžvilgiu. Tarp kitų klausimų seminare buvo aptarti Ignalinos atominės elektrinės uždarymo scenarijai. Seminaro rėmuose JAV sekretorius energetikai p.V.Ričardsonas ir Baltijos valstybių ekonomikos ministrai pasirašė jungtinį pareiškimą dėl švarios energijos.
Regioninė plėtra Lietuvoje (Vilnius, 2000)
Projekto tikslas buvo padėti Vilniaus apskrities viršininko administracijai išanalizuoti ekonominę ir socialinę būklę Vilniaus apskrityje (ETC parengė statistinių duomenų analizės studiją) ir parengti Vilniaus apskrities regioninės plėtros planą. ETC taip pat dalyvavo Nacionalinio plėtros plano bei trijų regionų - Klaipėdos ir Tauragės apskričių, Utenos apskrities ir Marijampolės apskrities - regioninių plėtros planų ex-ante įvertinime.
Verslo plėtros programa Utenos ir Marijampolės apskrityse (Vilnius, 2000)
Šios projekto tikslas buvo sudaryti galimybes smulkioms ir vidutinėms įmonėms gauti subsidijuojamas konsultavimo bei mokymo paslaugas apskričių centruose bei kitose vietovėse. Projektas yra sudėtinė Verslo plėtros programos, finansuojamos ES Phare, dalis. Šiame projekte ETC dirbo su partneriais: “Mas Consult”, “Vilniaus konsultacinė grupė” ir Lietuvos ekonominės plėtros agentūros Eksporto departamentu. ETC uždavinys – Utenos ir Marijampolės apskričių įmonėms teikti konsultacijas rinkodaros klausimais.
Vilniaus apskrities bendrasis planas: Ekonomika (Vilnius, 2000)
Projekte pateikiama Vilniaus apskrities ūkio (įskaitant pramonės, statybos, paslaugų ir žemės ūkio sektorius) raidos tendencijų ir esamos situacijos analizė ekonominės plėtros prioritetų požiūriu bei identifikuojamos tolesnės plėtros priemonės ir šaltiniai.
AB “Oruva” verslo plano “Mažų dyzelinių variklių gamyba” ekonominė ekspertizė (Vilnius, 2000)
AB “ Oruva” verslo plano pagrįstumo ekspertizės tikslas buvo atsakyti į šiuos klausimus: ar Mažeikių AB “Oruva” “Mažųjų dyzelinių variklių gamybos” verslo planas ekonomiškai naudingas ir ar šis verslo planas pagrįstas realiais Lietuvos ekonominę situaciją atitinkančiais paskaičiavimais; ar su valstybės garantija suteiktos AB “Oruva” paskolos dydis atitinka realias verslo plano įgyvendinimo sąlygas, ir kokios tolimesnės AB “Oruva” gaminamų dyzelinių variklių pardavimo perspektyvos. Pagrindinis aspektas, kurio pagrindu buvo analizuojamas verslo plano naudingumas, yra AB “Oruva” sugebėjimas generuoti reikiamas pajamas.
Socialinė-ekonominė situacija Vilniaus apskrityje ir Gardino srityje, bendradarbiavimo tarp jų galimybės (Vilnius, 2000)
Pagrindiniai projekto uždaviniai buvo išanalizuoti Vilniaus apskrities ir Gardino srities ekonominę ir socialinę raidą bei parengti leidinį apie šių regionų plėtros perspektyvas ir investavimo galimybes juose. Projekte taip pat buvo suorganizuoti keli seminarai Vilniuje ir Gardine, kuriuose pristatytas minėtas leidinys. Seminaruose dalyvavo valdymo institucijų, verslo organizacijų bei įmonių atstovai
Baltijos valstybių regionų bruožai: Lietuvos regionai (Vilnius, 2000)
Projekte pateikiami Lietuvos apskričių apibūdinimai geografiniu, ekonominiu bei socialiniu aspektais, išryškinami kiekvienos apskrities specifiniai bruožai.
«1 ... 345678910111213141516»