lt | en
Ieškoti
projekto tipas sektorius užsakovas paieškos žodis
Projektas „UAB „Klasmann-Deilmann Bioenergy“ trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas“ (2014)
Projektu siekiama plėsti UAB „Klasmann-Deilmann Bioenergy“ veiklą, susijusią su biomasės gamyba. ETC konsultavo užsakovą šio projekto planavimo klausimais, parengė paraišką ir susijusius dokumentus Nacionalinei mokėjimo agentūrai dėl finansinės paramos gavimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ trečiąją veiklos sritį. Šiuo metu vyksta paraiškos vertinimas.
Projektas „Atliekų rūšiavimo gamyklos statybos projektas“ (2014)
Projektu siekiama įkurti modernią antrinio stiklo rūšiavimo gamyklą. ETC parengė užsakovams verslo planą, skirtą pristatyti projektą potencialiems finansiniams ir strateginiams investuotojams.
Projektas „UAB „Banginis“ žvejybos laivų modernizavimas“ (2014)
Projektas skirtas žvejybinių laivų modernizavimui, siekiant didinti UAB „Banginis“ žvejybinės veiklos efektyvumą ir konkurencingumą. ETC suteikė konsultacijas šio projekto planavimo klausimais, parengė verslo planą ir paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai dėl finansinės paramos gavimo. Projekto įgyvendinimui skirta 1,49 mln. Lt ES parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonę „Žvejybos laivų modernizavimas“.
Projektas „Įmonių grupės darbuotojų profesinių įgūdžių lavinimas, siekiant didinti konkurencinį pranašumą“ (2013-2015)
Projekto tikslas- didinti įmonių vadovų bei darbuotojų gebėjimus vadovavimo ir valdymo, pardavimų, pirkimų, personalo, finansų ir gamybos optimizavimo srityse. Mokymo projektą įgyvendino Energijos tiekimas UAB kartu su 5 partneriais. Projektas dalinai finansuotas ES lėšomis pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto įgyvendinimo priemonę “Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse”. ETC administravo šiam projektui skirtą paramą.
Projektas „Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklos efektyvumo didinimas ir plėtra“ (2013)
ETC parengė Lietuvos kurčiųjų draugijos verslo planą, kurio tikslas – išanalizuoti esamą įstaigos situaciją (užimamą padėtį rinkoje, turimus žmogiškuosius ir finansinius išteklius, valdomą materialinę bazę, teikiamas paslaugas ir kt.) ir įvertinti efektyvesnio išteklių, materialinės bazės panaudojimo ir veiklos organizavimo galimybes, didinant įstaigos finansinę nepriklausomybę nuo paramos ir projektų. Verslo planas parengtas projekto "Stiprūs ir matomi būdami kartu", finansuojamo pagal EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemą, rėmuose.
Lietuvos pramonės sektorius reprezentuojančių apžvalgų parengimas (2013)
ETC anglų kalba parengė 8-ias apžvalgas Nyderlandų verslininkams ir asocijuotoms verslo struktūroms, reprezentuojančias šiuos Lietuvos pramonės sektorius: žemės ūkis ir maisto pramonė, kūrybinės industrijos, chemijos pramonė, energetika, aukštųjų technologijų pramonė, gyvybės mokslai, logistika ir vandens tiekimo sektorius. Kiekvienoje apžvalgoje buvo pristatyta šalies makroekonominė situacija, įmonių steigimo tvarka, kiekvieno sektoriaus apimtys, tendencijos ir stipriosios pusės, taip pat įvertintos galimybės Nyderlandų verslui.
Projektas „Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centre“ (2013)
Projektu siekiama gerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Raseinių rajono gyventojams. ETC konsultavo užsakovą projekto planavimo klausimais ir parengė investicinį projektą, kuris reikalingas ieškant finansavimo šio projekto įgyvendinimui.
Leidinio „Atliekų tvarkymas. Situacijos Lietuvoje apžvalga“ parengimas (2013)
Reprezentaciniame leidinyje pristatoma ES ir Lietuvos atliekų tvarkymo įstatyminė bazė, apžvelgiama komunalinių atliekų tvarkymo būklė ir perspektyvos Lietuvoje, pristatomas Stokholme naudojamos šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos pavyzdys, taip pat pagrindiniai teisiniai ir organizaciniai aspektai, į kuriuos turi būti atsižvelgta, norint realizuoti šalyje atliekų deginimo įmonių statybos projektus. ETC parengė informacinę medžiagą, taip pat koordinavo leidinio maketavimo ir spaudos darbus. Leidinio užsakovas – UAB „Fortum Heat Lietuva“.
Projektas „ELAS, UAB lazerinių mikroapdirbimo įrenginių eksporto rinkų plėtra“ (2013)
Projektas yra skirtas lazerinių technologijų sektoriaus įmonei “Elas”, siekiančiai išplėsti eksporto apimtis. ETC konsultavo užsakovą projekto planavimo klausimais, parengė paraišką ir susijusius dokumentus Lietuvos verslo plėtros agentūrai dėl projekto įgyvendinimui reikalingos paramos gavimo pagal ES SF Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės“. Projekto įgyvendinimui skirta 150 tūkst. Lt parama.
Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos ekonominio poveikio vertinimas (2012)
Studija inicijuota, siekiant įvertinti Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos (KLEZ) poveikį šalies ekonomikai. Vertinimas atliktas, naudojantis kaštų naudos analizės metodo principais. Vertinimo metu buvo nustatytos 4 svarbiausios ekonominio vertinimo prielaidos, suteikta konsultacinė pagalba, atliekant 2 apklausas (ekspertų ir KLEZ dirbančių įmonių), atlikta istorinė analizė ir parengtos prognozės iki 2045 m., atlikta alternatyvų (situacijos su KLEZ ir be KLEZ projekto) ekonominė analizė.
«1234567891011... 16 »